App Karaoke Pro – Kho m? s? bài hát ??y ?? nh?t

23/04/2015 10:13:14

Sau th?i gian nghiên c?u nhu c?u c?a fans karaoke, hôm nay NCT xin ra m?t m?i ng??i app KARAOKE PRO (iOS, Android và Windows Phone) - Kho mã s? bài hát karaoke ??y ?? nh?t - ?ng d?ng tìm mã s? bài hát ti?n l?i nh?t mà b?n t?ng s? d?ng.

Là ?ng d?ng do NCT nghiên c?u và phát tri?n, KARAOKE PRO v?i kho mã s? bài hát kh?ng ??n t? dàn Karaoke 5 s? c?a Arirang, 6 s? c?a CaliforniaMusic Core cung c?p ??y ?? các tính n?ng c?c k? ti?n l?i nh? sau:

_Tìm ki?m bài hát theo: Tên Bài Hát | L?i Bài Hát | Tác Gi? | Mã S?

_Xem danh sách bài hát theo: Kho Bài Hát | Vols | Ngôn Ng?

_Tính n?ng ch?n bài hát vào danh sách “Bài t?

_Cung c?p ??y ?? danh sách ??a ch? Karaoke d?a theo v? trí (location) c?a b?n

Kho mã s? bài hát ??y ?? nh?t


Danh sách ??a ?i?m video d?a theo v? trí c?a b?n

Tin r?ng v?i t?t c? nh?ng tính n?ng trên, KARAOKE PRO s? giúp b?n thoát kh?i c?n ?au ??u khi ph?i gi? tìm bài hát trong quy?n mã s? dày c?p chi chít ch?, giúp b?n ti?t ki?m vô s? th?i gian b?ng cách vào ngay danh sách “Bài t?” tha h? th? hi?n nh?ng bài hát s? tr??ng ngay t? nh?ng phút ??u tiên b??c vào phòng. M?i ng??i không ph?i h?i nhau “Hát bài gì bây gi??”, giành nhau quy?n danh sách bài hát, h?i thúc nhau “B?m ?i!” mà không bi?t ph?i b?m gì.

Hãy vào appstore t?i và tr?i nghi?m ngay app KARAOKE PRO tuy?t v?i c?a NCT nhé!


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽