Slide background

Gi?i Thi?u C?ng Ty NCT

Thành l?p n?m 2008, ti?n than c?a C?ng ty C? ph?n NCT là C?ng ty c? ph?n Nh?c C?a Tui, l?y theo tên s?n ph?m ??u tiên – NhacCuaTui.com. ??n nay, NCT ?? phát tri?n thêm nhi?u s?n ph?m khác và cái tên NCT Corporation ???c ch?n ?? thay th?... Xem thêm
Slide background

NhacCuaTui.Com

Ra ??i vào ngày 05/08/2007. Là m?t trong nh?ng website quy t? c?ng ??ng yêu am nh?c l?n nh?t Vi?t Nam. M?i ngày, NhacCuaTui.com có trên 2 tri?u l??t truy c?p và n?m trong Top 5 website có l??ng truy c?p cao nh?t Vi?t Nam Xem thêm
Slide background

??n v?i NCT, b?n s? ???c t?n h??ng

Con ng??i NCT
S?n Ph?m
Tin T?c
??i Tác
Gia Nh?p NCT
T?I SAO NCT
Tên ??i tác

5 ly do t?i sao b?n nên ch?n NCT:

S? phát tri?n c?a Internet

C? h?i tr? thành tri?u phú trong t??ng lai

C? h?i ???c th? s?c ? các v? trí quan tr?ng

??nh h??ng ngh? nghi?p r? ràng

T? tin sáng t?o và phát tri?n các y t??ng

Tuy?n d?ng

V? TRí TUY?N D?NG

Java Developer (3 ng??i)
Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020

Lawyer (IP) (2 ng??i)
Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020

CH? ?? PHúC L?I

QUY TRìNH TUY?N D?NG

B??c 1: Email ngay cho chúng t?i theo ??a ch? hr@nct.vn

  • H? s? g?m: CV (Curriculum Vitae) do ?ng viên t? so?n (nêu r? kinh nghi?m và v? trí ?ng tuy?n) ?ính kèm v?i hình ch?p m?i nh?t (càng t? nhiên càng t?t)
  • L?u y: Ch? nh?n h? s? qua Email, kh?ng nh?n h? s? g?i qua b?u ?i?n ho?c g?i tr?c ti?p ??n v?n phòng.

B??c 2: G?p g? và trao ??i v?i Tr??ng b? ph?n (Team Leader)

B??c 3: Th?c hi?n bài Test ho?c s? v?n (tùy v? trí)

B??c 4: G?p g? và trao ??i v?i Giám ??c ?i?u hành (CEO)

QUY T?C ?NG X?

7 quy t?c ?ng x? c?a NCT c?n xem qua Xem thêm

CHíNH SáCH B?O M?T

Cam k?t b?o m?t v? nh?ng th?ng tin ?ng viên cung c?p T?i v?


Liên H?

C?ng ty C? ph?n NCT

V?n phòng: Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai Safomec, Phòng 703-704
S? 7/1, ???ng Thành Thái, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP H? Chí Minh.
?i?n tho?i: (028) 3868 7979
Email: contact@nct.vn

九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽