Ngày h?i vi?c làm tr??ng ?H Bách Khoa ngày 04/10/2014

05/10/2014 17:00:00

Vào ngày 04/10/2014, Công Ty C? Ph?n NCT ?ã tham gia Ngày h?i vi?c làm t?i tr??ng ??i H?c Bách Khoa.

T?i Ngày h?i vi?c làm này, Công Ty C? Ph?n NCT ?ã thi?t k? m?t gian hàng ?? các b?n sinh viên có th? hi?u thêm v? công ty thông qua m?t s? hình ?nh gi?i thi?u v? môi tr??ng làm vi?c t?i NCT. Bên c?nh ?ó, chúng tôi ??ng th?i c?ng ti?p nh?n h? s? ?ng tuy?n và thông tin c?a các b?n sinh viên m?i ti?m n?ng ?ã ??n tham gia ngày h?i này.

??a ?i?m t? ch?c: Tr??ng ??i H?c Bách Khoa – ?HQG.HCM
Gian hàng: s? 15, 268 ???ng Lý Th??ng Ki?t, P.14, Q.10, TP.HCM
Th?i gian t? ch?c: Th? b?y, ngày 04/10/2014, t? 8h00 – 12h00

Ch??ng trình bao g?m:

1. Phát Thông tin tuy?n d?ng

2. B?c th?m trúng th??ng Áo thun NCT

Sau ?ây là m?t s? hình ?nh c?a bu?i H?i ch? vi?c làm t?i tr??ng ?H Bách Khoa Tp.HCM di?n ra vào ngày 04/10/2014.


01


02


04


05


05

Tin g?n ?ay


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽