GI?I THI?U C?NG TY NCT

Thành l?p n?m 2008, ti?n than c?a C?ng ty C? ph?n NCT là C?ng ty c? ph?n Nh?c C?a Tui, l?y theo tên s?n ph?m ??u tiên – NhacCuaTui.com. ??n nay, NCT ?? phát tri?n thêm nhi?u s?n ph?m khác và cái tên NCT Corporation ???c ch?n ?? thay th?. M?i ngày, NhacCuaTui.com có trên 2 tri?u l??t truy c?p và NCT nhanh chóng tr? thành th??ng hi?u than thu?c v?i ng??i dùng Internet Vi?t Nam. Chúng t?i c?m th?y ???c khích l? r?t nhi?u khi c?ng ??ng ng??i dùng ?ón nh?n d?ch v? c?a NCT nh? m?t s?n ph?m tinh th?n lành m?nh và h?u ích.

N?m 2009, NCT m? r?ng kinh doanh sang l?nh v?c th??ng m?i ?i?n t? và Nava.vn ra ??i.

N?m 2010, chúng t?i tiên phong phát tri?n m?t th? nghi?m m?i - d?ch v? h?n hò tr?c tuy?n t?i Viss.vn. T?i Viss.vn, NCT ??m b?o th?ng tin c?a b?n là an toàn và riêng t?.

N?m 2011, NCT thành c?ng trong vi?c ky k?t h?p ??ng b?n quy?n v?i các tác gi? am nh?c hàng ??u Vi?t Nam và v?i các t? ch?c s?n xu?t am nh?c, cùng v?i nh?ng th??ng hi?u cá nhan và các ngh? s? n?i ti?ng. ??i v?i th? tr??ng am nh?c qu?c t?, chúng t?i ?? k?t n?i và ky k?t b?n quy?n s? d?ng nh?c qu?c t? v?i 2 h?ng ghi am l?n nh?t th? gi?i Universal Music và Sony Music.

N?m 2012, c?ng game Nivi.vn ra ??i, h?a h?n tr? thành c?ng ??ng game th? l?n t?i Vi?t Nam trong m?t t??ng lai kh?ng xa.

Nh?ng d? ??nh, k? ho?ch, s?n ph?m ???c ?p ? và nghiên c?u k? l??ng, h?a h?n mang ??n cho ng??i dùng nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t trong n?m ti?p theo.

M?t n?m ??y thành t?u khi NCT Corp liên t?c cho ra ??i các s?n ph?m m?i: Wap touch (phiên b?n wap dành cho các thi?t b? di ??ng th?ng minh), App NhacCuaTui HD (?ng d?ng NhacCuaTui dành riêng cho Ipad), ...

V? chi?n l??c phát tri?n c?ng ty, NCT t?p trung phát tri?n các s?n ph?m d?a trên giá tr? c?t l?i c?a mình.

V? chi?n l??c phát tri?n con ng??i, NCT m?c tiêu r?ng m?i thành viên trong gia ?ình NCT kh?ng ch? nh?n ???c m?t m?c l??ng th??ng x?ng ?áng, mà còn ???c ??nh h??ng phát tri?n ngh? nghi?p m?t cách r? ràng nh?t.

T? 2 thành viên vào n?m 2008, gia ?ình NCT h?m nay ?? phát tri?n lên con s? 100 và h?a h?n s? m? r?ng h?n n?a trong t??ng lai. V?i ??i ng? tr? trung, n?ng ??ng, sáng t?o và cùng chí h??ng, NCT ?ang s? h?u chìa khóa thành c?ng cho h?m nay và cho nh?ng n?m tháng ti?p theo.

九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽