T?i sao NCT

T?i sao NCT

Vi?c s? d?ng Internet ?? truy c?p th?ng tin, k?t n?i, mua hàng tr?c tuy?n v.v… ?? d?n tr? thành m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong sinh ho?t hàng ngày c?a ng??i Vi?t Nam. Nhu c?u này ?? mang ??n c? h?i to l?n cho các c?ng ty cung c?p d?ch v? phát tri?n trên n?n t?ng Internet. M?c dù th? tr??ng Internet ? Vi?t Nam v?n còn trong giai ?o?n thành hình nh?ng n?u b?n dám làm ng??i "khai hoang m? c?i", c? h?i ?? b?n tr? thành ng??i ??ng ??u lu?n hi?n h?u. NCT chúng t?i s?n sàng cho b?n c? h?i n?u b?n có ni?m ?am mê mu?n t?o ra các giá tr? m?i cho c?ng ??ng ng??i dùng Internet.

C? h?i tr? thành tri?u phú trong t??ng lai

T?i NCT, chúng t?i có ch??ng trình c? phi?u ?u ??i dành cho nhan viên ch? ch?t và có tham niên c?ng hi?n cho C?ng ty. Chúng t?i quan ni?m, thành c?ng c?a nhan viên NCT kh?ng ch? là s? th?ng ti?n v? ngh? nghi?p mà còn là n?n t?ng tài chính v?ng ch?c. N?u b?n h?nh phúc, ch?c ch?n b?n s? có ??ng l?c ?? "san s?" ?i?u may m?n này ??n ng??i than và c?ng ??ng.

C? h?i ???c th? s?c ? các v? trí quan tr?ng

B?ng c?p kh?ng ph?i là ?i?u quan tr?ng nh?t khi tuy?n ng??i t?i NCT. Chúng t?i ?ánh giá con ng??i qua thành qu? th?c t? mà b?n ?em l?i cho t? ch?c. N?u b?n có n?ng l?c phù h?p, ??ng ng?n ng?i ?ng tuy?n. B?n s? có c? h?i ???c th? s?c ? các v? trí quan tr?ng và tham gia vào vi?c làm các s?n ph?m ph?c v? hàng tri?u ng??i dùng. ?ay chính là c? h?i ?? b?n nang cao n?ng l?c và kinh nghi?m lên m?t n?c thang m?i.

??nh h??ng ngh? nghi?p r? ràng

Chúng t?i lu?n có ??nh h??ng ngh? nghi?p r? ràng cho t?ng nhan viên ngay t? nh?ng ngày ??u gia nh?p NCT. Ngày h?m nay chúng t?i ch? d?n cho b?n, ngày mai, chúng t?i mu?n các b?n ng?i ? các v? trí then ch?t ?? ti?p t?c d?n d?t th? h? ti?p theo ?? ??a NCT lên nh?ng t?m cao m?i.

T? tin sáng t?o và phát tri?n các y t??ng

B?n có y t??ng, b?n b?o v? ???c y t??ng c?a mình, b?n dám ???ng ??u v?i th? thach thì s?p cho b?n c? h?i ?? th? s?c và t?a sáng.

Tin tuy?n d?ng

Java Developer (3 ng??i)

Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020

Lawyer (IP) (2 ng??i)

Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽