Java Developer

S? l??ng: 3 ng??i
??a ?i?m làm vi?c:

L?u 7, Tòa nhà HAGL, 7/1 Thành Thái, P14, Qu?n 10, Tp.HCM

Th?i h?n n?p h? s?: 30/11/2020
M? t? c?ng vi?c:
 • Có kinh nghi?m phát tri?n s?n ph?m trên n?n c?ng ngh? Java (ít nh?t 1-2 n?m nh?ng nê?u ch?a ?? ma? ba?n t?? tin vê? kha? n?ng cu?a mi?nh thi? ha?y ma?nh da?ng n??p h?? s?).
 • Có ki?n th?c & nghiên c??u sau v? Java core, Java web.
 • Có hi?u bi?t v? Web Frontend: HTML, Javascript, CSS, ReactJs, ...
 • Có hi?u bi?t v? các h? d? li?u: Mysql, Redis, ElasticSearch, ...
 • N?m v?ng m? hình client - server, các k? thu?t truy?n nh?n d? li?u: Web service, Restful API, Rpc (Thrift, Grpc), Web server (Jetty , Netty).
 • Có kinh nghi?m làm vi?c v?i các h? th?ng qu?n ly m? ngu?n SVN, GIT.
K? n?ng yêu c?u:
 • B?ng c?p: ??i h?c chuyên ngành l?p trình, ho?c n?ng l?c b?n t?t b?n ??u ???c chào ?ón kh?ng nh?t thi?t ?a? co? b?ng c?p hay ch?a.
 • Kh? n?ng ngo?i ng?: ??c hi?u tài li?u t?t.
 • Ch? ??ng, ?am mê, tìm tòi h?c h?i các c?ng ngh? m?i, n?ng ??ng, kiên trì, c?u ti?n, có trách nhi?m v?i c?ng vi?c.
 • Kh? n?ng ch?u ???c áp l?c t?t.
 • Tre? & n?ng ???ng.
H? s? bao g?m:
 • Hình ch?p m?i nh?t (Hình ch?p càng t? nhiên càng t?t)
 • Th?ng tin, kinh nghi?m làm vi?c ?? có và ghi r? v? trí mà b?n mu?n ?ng tuy?n
Hình th?c tuy?n ch?n:
 • Chúng t?i ch? m?i ph?ng v?n nh?ng ?ng viên có ki?n th?c th?c s? phù h?p v?i m? hình kinh doanh và yêu c?u c?ng vi?c c?a NCT.
 • Sau ph?ng v?n 3 ngày, nh?ng ?ng viên trúng tuy?n s? ???c phòng Nhan s? th?ng báo k?t qu? tuy?n d?ng tr?c ti?p qua email ho?c ?i?n tho?i.
L?u y:
 • Chúng t?i kh?ng ti?p nh?n h? s? g?i qua B?u ?i?n hay g?i tr?c ti?p ??n v?n phòng.
 • M?u ??n kh?ng b?t bu?c
Hình th?c n?p h? s?: ch? nh?n h? s? qua email hr@nct.vn
Liên h? ?ng tuy?n:
 • HR Team, Email: hr@nct.vn
 • ?i?n tho?i: 028. 3 868 79 79 (Ext: 131)
N?p ??n online
H? và tên :
Kh?ng ???c ?? tr?ng!
Email :
Nh?p email h?p l?!
M? t? :
Nh?p d??i 200 ky t?
M? xác nh?n :
Nh?p các kí t? trong hình!
G?i CV:
doc, docx, pdf ,zip,.zar <5MB
 
blank

Tin tuy?n d?ng

Java Developer (3 ng??i)

Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020

Lawyer (IP) (2 ng??i)

Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽