Lawyer (IP)

S? l??ng: 2 ng??i
??a ?i?m làm vi?c:

L?u 7, Tòa nhà HAGL, 7/1 Thành Thái, P14, Qu?n 10, Tp.HCM

Th?i h?n n?p h? s?: 30/11/2020
M? t? c?ng vi?c:
 • Ca?c c?ng viê?c cu?a m??t Lua?t s? ???i v??i Doanh Nghiê?p.
 • Ba?o ca?o tr??c tiê?p cho Tr???ng pho?ng Pha?p ly? (Ba?n quyê?n).
K? n?ng yêu c?u:
 • Am hiê?u vê? Lua?t S?? h??u tri? tuê? (Intellectual Property/IP) m??t ca?ch nhua?n nhuyê?n. (?o?i ho?i b??t bu??c). I?t nha?t co? 2 n?m cu?ng li?nh v??c vê? ba?n quyê?n.
 • Th?ng tha?o tiê?ng Hoa ho??c tiê?ng Anh. IELTS >= 6.5.
 • Gi??i ti?nh/ Tu??i ta?c kh?ng gi??i ha?n.
H? s? bao g?m:
 • Hình ch?p m?i nh?t (Hình ch?p càng t? nhiên càng t?t)
 • Th?ng tin, kinh nghi?m làm vi?c ?? có và ghi r? v? trí mà b?n mu?n ?ng tuy?n
Hình th?c tuy?n ch?n:
 • Chúng t?i ch? m?i ph?ng v?n nh?ng ?ng viên có ki?n th?c th?c s? phù h?p v?i m? hình kinh doanh và yêu c?u c?ng vi?c c?a NCT.
 • Sau ph?ng v?n 3 ngày, nh?ng ?ng viên trúng tuy?n s? ???c phòng Nhan s? th?ng báo k?t qu? tuy?n d?ng tr?c ti?p qua email ho?c ?i?n tho?i.
L?u y:
 • Chúng t?i kh?ng ti?p nh?n h? s? g?i qua B?u ?i?n hay g?i tr?c ti?p ??n v?n phòng.
 • M?u ??n kh?ng b?t bu?c
Hình th?c n?p h? s?: ch? nh?n h? s? qua email hr@nct.vn
Liên h? ?ng tuy?n:
 • HR Team, Email: hr@nct.vn
 • ?i?n tho?i: 028. 3 868 79 79 (Ext: 131)
N?p ??n online
H? và tên :
Kh?ng ???c ?? tr?ng!
Email :
Nh?p email h?p l?!
M? t? :
Nh?p d??i 200 ky t?
M? xác nh?n :
Nh?p các kí t? trong hình!
G?i CV:
doc, docx, pdf ,zip,.zar <5MB
 
blank

Tin tuy?n d?ng

Java Developer (3 ng??i)

Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020

Lawyer (IP) (2 ng??i)

Th?i gian n?p h? s?: 2/11/2020 - 30/11/2020


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽