Miê?n phi? 3G Viettel

24/04/2015 11:02:22


Nga?y 23/4/2015, NhacCuaTui h??p ta?c cu?ng Viettel chi?nh th??c ra m??t s? ki?n khuy?n mãi “Miê?n phi? 3 nga?y - Ch??ng nga?i 3G” cho gói c??c 3G ?? nghe nh?c và xem video mi?n phí không gi?i h?n trên NhacCuaTui.

Trong th??i gian khuyê?n ma?i 23/4 – 31/5, ng??i dùng lâ?n ?â?u tham gia ??ng ký go?i c???c 3G NCT se? ????c t??ng miê?n phi? gói c??c N1 trong 3 ngày ?ê? xem video và nghe nha?c mi?n phí th?a thích trên wapsite va? ?ng d?ng ?i?n tho?i NhacCuaTui. ?? tìm hi?u thêm v? nh?ng quy?n l?i khi s? d?ng gói c??c, vui lòng click vào ?ây nhé!

V?i vi?c ra m?t gói c??c này, NhacCuaTui và Viettel hi v?ng mang l?i cho c?ng ??ng yêu nh?c m?t c? h?i tr?i nghi?m âm nh?c tuy?t v?i, tr?n v?n và ti?t ki?m nh?t! Chúng tôi tin r?ng b?n s? hoàn toàn hài lòng v?i ch?t l??ng d?ch v? và có nh?ng phút giây th? giãn th?t tho?i mái v?i nh?ng ca khúc, ch??ng trình mà b?n yêu thích.

Vào ?ây ?? ??ng ký nh?n quà (??i v?i ng??i dùng m?i) và liên h? ngay v?i chúng tôi qua email support@nhaccuatui.com ?? ???c h? tr? nhé!


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽