?ng d?ng NhacCuaTui HD trên Windows

07/11/2014 08:23:58

Tháng 11/2014, NhacCuaTui ?ã chính th?c cho ra m?t ?ng d?ng NhacCuaTui HD trên Windows, v?i thi?t k? giao di?n ph?ng ??n gi?n và tinh t? cho ng??i dùng d? dàng s? d?ng nh?t.


Nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a ?ng d?ng:


- GIAO DI?N PH?NG ??p m?t, thân thi?n, tr?c quan và d? s? d?ng cho t?t c? m?i ng??i.


- ?ng d?ng nghe nh?c ??u tiên t?i Vi?t Nam k?t h?p l?i bài hát ch?y ch? karaoke. Ch? v?i m?t ??ng tác tr??t tay nh? nhàng b?n ?ã có th? ngân nga câu hát nh? m?t ca s? th?c th?.


- Kho NH?C CH?T L??NG CAO v?i h?n 2 tri?u bài hát trong và ngoài n??c, Ch? ?? nh?c ch?n l?c ???c C?P NH?T LIÊN T?C, giúp b?n d? dàng tìm ki?m nh?ng bài hát mà mình yêu thích và g?i t?ng b?n bè qua M?ng xã h?i, E-mail, Yahoo… b?ng tính n?ng chia s?.


Cùng xem qua 1 s? hình ?nh v? ?ng d?ng NhacCuaTui HD trên Windows:


01


02

03


04


05


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽