App Mobile

N?m b?t xu th? phát tri?n c?a th? gi?i, v?i ph??ng cham “Nghe nh?c m?i lúc m?i n?i” NCT phát tri?n ?ng d?ng NhacCuaTui trên mobile v?i nhi?u h? ?i?u hành khác nhau: iOS, Android, Windows Phone...

??c ?i?m n?i b?t:

Kho Nh?c Online R?ng L?n

T?t c? các th? lo?i am nh?c trên th? gi?i, phù h?p v?i s? thích nghe nh?c c?a m?i ng??i, tìm ki?m nh?c ti?n l?i và d? dàng h?n bao gi? h?t.

Th? Lo?i Nh?c ?a D?ng

Nhi?u playlist và ch? ?? am nh?c ?a d?ng, ???c l?a ch?n k? càng, b?n s? tìm th?y nh?ng b?n nh?c hay v?i cách phan lo?i th?ng minh.

Giao Di?n ??i M?i Hoàn Toàn

Ch? v?i m?t cái vu?t nh? tay ?? l??t xem các th? lo?i nh?c

L?i Bài Hát

M?t cú tr??t tay là có th? d? dàng xem l?i bài hát hay ngan nga theo l?i bài hát nh? m?t ca s? th?c th?.

L?u Tr? Nh?ng Bài Hát Yêu Thích Lên Cloud

Cloud, n?i l?u tr? v? s? bài hát và cho phép nghe t? b?t k? thi?t b? nào, ??ng b? nh?c trên cloud v? thi?t b? di ??ng, kh?ng lo s? t?n l?u l??ng khi nghe nh?c

Nghe Nh?c Trong Máy Ti?n L?i

Có th? m? tr?c ti?p nh?c trong máy và ti?n hành qu?n ly nh?c trong máy c?ng nh? nh?c online hay nh?c offline

L?a Ch?n Hình N?n Tùy Thích (??i v?i Windows Phone)

??i m?i giao di?n nghe nh?c m?i ngày v?i kho hình n?n ?a d?ng h?p d?n.

Vào ?ay ?? t?i và tr?i nghi?m ?ng d?ng nghe nh?c c?c ti?n l?i này nhé!

S?n ph?m khác


九九视频在线观看视频6_天码欧美日本一道免费_上面吃奶下面扎得很爽